Könyveim

Könyvek:

1.Kollégiumpedagógia. (társszerzőkkel, Benedek István- Kudron Nándor-Simon István) Budapest-Zánka Kiadó, 1993.

2.Áttekintés a kollégiumok helyzetéről.(Társszerzővel, Benedek István- Szalay Lászlóné) OKKER Kiadó, Budapest, 1994.

3.Dr. Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája. OKKER Kiadó, Budapest, 1995.

“A szerző a pedagógiai vezetés hatékonyabbá tételét és az intézmények alkalmazkodását az új működési rendszerhez tette górcső alá könyvében. Bizonyítékot keresett arra, hogy az iskolavezetést sikeresen, sőt hatékonyan is lehet csinálni. Egyetemi oktatásban, vezetőképző kurzusokon és tréning-szituációkban szondáztatta meg a pedagógiai vezetés témaköreit. A szerzett tapasztalatok alapján alakultak a könyv fejezetei, mert a vezetőknek és pedagógusoknak a könyvben tárgyalásra került témakörökhöz volt a legnagyobb affinitásuk. A szerző ajánlja könyvét minden oktatás-nevelés területén dolgozó pedagógusnak, vezetőnek, hiszen minden pedagógus vezető  egyben, mert felelős a rábízott fiatalok szüntelen fejlesztéséért.” Írta: Könyvtári Intézet

Hivatkozás:  http://www.ofi.hu/tudastar/szemelyisegjellemzok

4. Dr. Benedek István: Közoktatási Szakértők Kézikönyve. OKKER Kiadó, Budapest, 1996.

“A Nat-tan című sorozatban megjelenő két tanulmány a NAT alkalmazásához kíván segítséget nyújtani. Benedek István: Közoktatási szakértők kézikönyve (legutóbb: 9609039) a szakértői tevékenység jellemzőit, az ellenőrzés jogosultságát, a szakértői munkával szemben támasztott követelményeket, a pedagógiai program vizsgálatának szempontjait (óvodában, iskolában, kollégiumban); a tevékenység módszereit, a mérések és vizsgálatok technikáit és a jelentés elkészítésének szempontjait tekinti át. ; Pőcze Gábor rövid tanulmánya – a közoktatási törvény figyelembevételével – az iskolafenntartók és a közoktatási szakértők feladatait, tevékenységi körét elemzi a NAT által előírt helyi tanterv, pedagógiai program elkészítésében, elfogadásában és jóváhagyásában. A tanulmányokat széles körű mutatóapparátus, illetve a további tájékozódást lehetővé tevő gazdag irodalomjegyzék zárja. – A közoktatási szakértői munkát végzőknek szánt kézikönyv beszerzése iskolai könyvtárakban ajánlott.” Írta: Könyvtári Intézet

5.Dr. Benedek István: Óvodavezetés Másképpen?! OKKER Kiadó, Budapest, 1997

“Az óvodai nevelés csodálatos világa, a naponta megújulni képes ingergazdag környezete adja az intézményes nevelés fundamentumát. Az óvodában elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, irányított pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó felelősségteljes pedagógiai vállalkozás. Hogyan hatnak a megváltozott gazdasági, társadalmi feltételek a mai óvodai nevelésre? Hogyan és milyen módszerekkel tudjuk végezni nevelőmunkánkat? A családok egy része válságot, másik része felemelkedést él át. Az önhibájukon kívül vagy önhibájukból lecsúszó családok gyermekei éppen úgy ott vannak az intézményes óvodai nevelésben, mint az átalakuló társadalom nyertes családjainak gyermekei. Milyen új feladatokat, kihívást jelent ez a napi pedagógiai gyakorlatra? Ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkoztunk két tanéven át az óvodamenedzseri képzésben részt vevő hallgatókkal. A képzés során elsajátított ismeretekről, azok alkalmazásáról tesznek tanúbizonyságot a volt hallgatók. A kötetben bemutatásra kerülő tanulmányok szerzői valamennyien óvónők, akik a menedzserképzés során megfogalmazták óvodájuk önálló arculatát, pedagógiai programját, a szükséges változtatási irányokat. A címben jelzett másképpen kifejezés tehát erre is utal.
Arra keressük a válaszokat, hogy a menedzser-szemléletű vezetési gyakorlat hogyan hat a napi pedagógiai munkára. Bemutatjuk, hogy az állandóan szűkös és szűkülő erőforrásokat milyen vezetéstechnikai és motivációs eszközökkel pótolhatja a professzionális vezető. Tartalékot feltárni ma már csak az emberi erőforrás racionális felhasználásában lehet, ezért hangsúlyozzuk az egyes fejezetekben a csapatmunka fontosságát. (…)
Az egymás mellé szerkesztett fejezetek az általános vezetéselméleti szemléletmód segítségével lépésről lépésre vezetik az olvasót az óvoda belső világába.” Részlet a szerkesztő bevezetéséből

6.Dr. Benedek István: Kollégiumi Neveléstan. NAT – tan sorozat, OKI, Budapest, 1997

Benedek István - Kollégiumi neveléstan

8.Dr. Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai Raabe Kiadó Budapest, 1997

A professzionális intézményvezetés alapjaiA közoktatási törvény a pedagógusok számára előírja az állandó szakmai megújulás követelményét, amely hasznosan és hatékonyan csakis a fenntartó megfelelő irányításával, segítségével és az intézményvezetés magas színvonalán valósulhat meg. Ehhez tudni kell, hogy milyen eszközök és módszerek állnak az irányításhoz a fenntartó rendelkezésére, az intézményvezetőnek pedig tisztában kell lennie A professzionális intézményvezetés alapjaival. A kötet szerzője a vezetői ismereteket foglalja össze: először az intézményfenntartó önkormányzat munkáltatói szerepét vizsgálja a vezető kiválasztásában, majd általában foglalkozik az intézményvezető szerepével. Sorra veszi, hogy miből fakadhat a vezető hatalma, milyen eszközöket használhat általában a beosztottak motiválására, milyen sajátosságai vannak a pedagógiai intézmény vezetésének. A könyv harmadik része a közoktatási intézmény vezetési feladatait tárgyalja, amelyben különösen nagy hangsúlyt kap a munkakörtervezés, a munkaköri leírások elkészítése. – A kötetet elsősorban a közoktatási intézmények (iskolák, kollégiumok stb.) könyvtáraiba érdemes beszerezni. Írta: Könyvtári Intézet

9.A diák-sportegyesületek és diáksportkörök (társszerzővel) Raabe Kiadó Budapest, 1997
10.A közoktatási szakértői, és az iskolafenntartók feladatai (társszerzővel Pőcze Gábor) OKI, Budapest, 1996.
11.Dr. Benedek István: Konzulensek Kézikönyve. (A távoktatás módszerei a közoktatási vezetőképzésben) (Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék 1998.)
12.Dr. Benedek István: Hallgatói Útmutató (Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék) Budapest, 1998.
13.Dr. Benedek István: Száz eset, ezer tanulság. (történések a nevelés-oktatás világából) Okker Kiadó Budapest, 2000.

Pedagógiai témájú konferenciák szüneteiben folytatott beszélgetések során tapasztalta Benedek István, hogy mennyi megoldatlan probléma terhét cipelik magukkal a pedagógusok, olyanokét, amelyek konferenciákon, előadások keretében nem oldhatók meg. Szinte mindenkinek megvan a maga személyes sérelme a kollégákkal, a vezetéssel, a fenntartóval vagy éppen a tanulókkal kapcsolatosan. Mondhatnánk, hétköznapi gondok, súlyukat növeli azonban a pedagógus helyzete: a rossz idegállapot megakadályozza a legfőbb feladat, a nevelés sikerét. A kibeszélés, egymás gondjaiba való betekintés lehetőségét kínálja a kötet, megoldás helyett ez ugyan kevés, de megmozgathatja az érdekelteket, rádöbbentve őket arra, hogy gondjaik nem egyediek, nem saját alkalmatlanságuk vagy túlzott igényességük következménye. A rendszer ilyen, túl sok irányú a kiszolgáltatottság, “megoldást” pedig a konfliktuskezelés megtanulása adhat. Az írások tanulsága elsősorban ez, feltárva egy sor megtörtént esetet, segíthet a konfliktusok jeleit korán felismerni, hogy ne mérgesedjen a helyzet a megoldhatatlanságig. ; A száz esetleírást tartalmazó kötet anyagát olyan pedagógusok fogalmazták meg, akik részesei voltak ezeknek a nevelési konfliktusoknak. Olyanoknak, mint ami azzal a pedagógussal fordult elő, aki tehetetlenül nézte – mert nem volt eszköze a beavatkozásra -, hogy “az anyai szeretet” miként teszi tönkre egy gyermek életét. Az alkoholista anya annyira “szerette” gyermekét, hogy nem bánta, ha nem megy iskolába, otthon jobban tud rá vigyázni. A gyámhatóság sem állt a pedagógus mellé, így aztán szinte minden évet más iskolában kezdett a gyermek. Az anya ugyanis rendre azzal jelent meg a gyámhatóságnál, hogy “az iskolában semmiféle segítségre nem számíthat”. ; Az összegyűjtött esetleírások előbb A gyermekek szempontjából tekintik át a “nehéz eseteket”, majd az iskolavezetők (A vezető és vezetettek), A kollégák, A szülők és végül A fenntartó intézmények oldaláról. – Az oktatás-nevelés minden résztvevője – pedagógus, szülő, hivatalnok – számára fontos és tanulságos olvasmány. Írta: Könyvtári Intézet

14.Dr. Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele. (Vezetésfejlesztés, személyzetfejlesztés, szervezetfejlesztés, minőségfejlesztés.) Okker Kiadó Budapest, 1999.

Az intézményvezetés négy feltétele

A nemzetközi tudományos vezetéselméleti irányzatokat is áttekintve prognosztizálható, hogy a magyar közoktatási rendszer sem kerülheti el a modernizáció négy jól elhatárolható, de mégis együtt értelmezendő kitörési irányát. A változások főbb várható területei: a vezetésfejlesztés, a személyzetfejlesztés, a szervezetfejlesztés, és a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés. E négy nagy fogalomcsoport, melyre a könyv címe is utal, szakmai tétel; szellemisége is a gazdasági élet vezetéstudományi irodalmából, tapasztalataiból kopogtat, köszön be a nevelés-oktatás területére, evvel is segítve a az intenzív szakmai fejlesztést.

“Mondanivalónk középpontjában a vezető áll. Az ő próbatételei, napi megfelelései befolyásolják az intézmény történéseit. A könyvben olyan kulcskérdéseket vizsgálunk meg, amelyek befolyásolják a vezetők önmaguk és testületük szervezeten belüli és kívüli megítélését.” Írta: Könyvtári Intézet

15.Gondolatok a kollégiumban I. (szerk.) Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium, Budapest, 2002.

16.Dr. Benedek István: Szakmai fejlesztés. Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszék, Budapest, 2002.
17.Dr. Benedek István: Szakmai fejlesztés. Innováció, minőségfejlesztés, pedagógiai szolgáltatások. Szerkesztő: Petró András. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Kiadó: MR Komplex Nyomdaipari Kft. Budapest, 2003.
18.Dr. Benedek István: Szakmai fejlesztés. Munkafüzet. Feladatok, gyakorlatok, olvasmányok Szerkesztő: Petró András. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Kiadó: MR Komplex Nyomdaipari Kft. Budapest, 2004.
19.Gondolatok a kollégiumban II. (Alkotó szerkesztő) Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, Budapest, 2005.
20.Gondolatok a kollégiumban III. (Alkotó szerkesztő) Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, Budapest, 2006.

k1kGondolatok a kollégiumban I-II-III.

  A kollégiumi nevelés, oktatás világa, a benne dolgozó pedagógus közösségek nincsenek elkényeztetve a közoktatási rendszer sajátos területéről szóló szakirodalmi kínálattal. E szakterületnek nincs, soha sem volt egyetemi tanszéke, nincs, soha sem volt önálló szakmai szolgáltató intézménye. Bátor vállalkozásnak és megtisztelő szorgalomnak, hiánypótlónak is tekinthetjük az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium alkotó közösségének új, egymásra épülő három kötetét. Az alkotó műhely négy év alatt mintegy 780 oldal terjedelemmel és fajsúlyos mondanivalóval gazdagította a kollégiumi nevelés, oktatás módszertanát. Az első kötet a kollégiumi nevelés, oktatás szerepét, funkciórendszerét, új paradigmáit, a diákönkormányzatiságot tárgyalja és bemutat egy konkrét időmérleg vizsgálatot, amely új fejlődéslélektani sajátosságokat tükröző  kontexusba helyezi a kollégiumot igénybe vevő fiatalokat.  A második kötet a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának hét témakörét dolgozza fel, 88 foglalkozási tervet tartalmaz egységes szemléletű építkezéssel (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz, kapcsolódási pontok). Minden témakörből évfolyamonként egy-egy „minta”, kidolgozott foglalkozási  tervet közölnek. Erénye a könyvnek, hogy a terveket nem receptnek tekintik, hanem kiindulási alapnak a saját foglalkozási tervek elkészítéséhez.  A harmadik kötet a minőségfejlesztés, minőségirányítás világába vezeti az olvasót. Elméleti alapvetést ad a kollégiumi nevelés, mérés, értékelés alapfogalmairól, módszertanáról. A kötet már közli a Kt. 40. §-ában kötelezően előírt tanulói és pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelését. Bemutatják a kollégiumban kidolgozott tanulói és munkatársi teljesítményértékelés módszertanát, csatolják az értékelő lapokat.  A kötet az érdeklődők számára sok segítséget ad az Intézményi Minőségirányítási Program kötelező átdolgozásához és kiegészítéséhez is.  A kötetek megjelenését – pályázat útján – a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatta.  A  könyvek kiadója az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium. Az alkotó közösség bizonyította, hogy az intézmény méltán érdemelte ki a fenntartótól a gyakorló kollégiumi címet.  Biztosak lehetünk abban, hogy a gyakorló kollégiumban meglévő szellemi bázis újabb kiadványokkal, bemutatókkal, módszertani tapasztalatcserékkel fog jelentkezni.

 Zayzon Ágnes

Közli: Köznevelés 2009.X.10.

21.Dr. Benedek István: Mindennapi vezetéselmélet, Stúdium Fam. Oktatási és Szolgáltató Bt, Szomor 2006.

Mindennapi Vezetéselmélet

Újabb kötettel jelentkezett a pedagógiai szakirodalomból ismert szerző, dr. Benedek István. Az intézményvezetésről vallott gondolatait, nézetrendszerét, a vezetéstudományi kutatásban szerzett ismereteket, sajátos módszerrel és nézőpontból tárgyalja. Az emberiséggel egy idős szólásokat, közmondásokat hívja segítségül. Kiinduló tézise, hogy a népi bölcsesség már minden társadalmi tapasztalatot kilúgozott, megfogalmazott.

 365 közmondásnak, szólásnak ad mai, vezetéstudományi tartalmat. Mondanivalóját a nevelés, oktatás világában jellemző tíz, nagy témacsoport szerint tárgyalja. A vezetési funkciók (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, döntés) mellett a motiváció, a konfliktuskezelés, a vezetői stílus és hatalom, a gazdálkodás, a minőségfejlesztés, a csapatépítés is kiemelt témakörök. Az egyes szólások, közmondások csoportba sorolása a szerző szerint is önkényes választás, hiszen több témakörben is értelmezhető lenne egy-egy értékelés. A szólásokhoz, közmondásokhoz kapcsolódó néhány magyarázó gondolat jó úti olvasmány, s útravaló is a kezdő és gyakorló vezetőknek egyaránt. A gondolatok alkalmasak arra, hogy az olvasó továbbgondolja saját gyakorlatát.  A kötet második részében 365, a közoktatás világához (is) kapcsolódó idézeteket, szállóigéket gyűjtött össze. A pedagógusok gyakran törekszenek idézettel, szállóigével kifejezni az óvoda, iskola, kollégium világához kapcsolódó ünnepi pillanatokat, eseményeket. Meghívókon, küldetésnyilatkozatokban, intézményi marketing elemeken gyakran jelennek meg idézetek. Azon túl, hogy szükség esetén biztos kézzel nyúlhatunk e válogatáshoz, olvasás közben megállásra is késztet egy-egy gondolat mély filozófiai értelmezése.

Zayzon Ágnes

Közli: Köznevelés 2009.X.10.

22.A kollégium belső világa (Szerk.) Városi Kollégium, Szolnok 2007.

23.A közoktatási intézmény hatékonysága (társszerzővel)”B” rész: A hatékonyság, a vezetés és a szervezet kapcsolata. Felelős szerkesztő: Dr. Bosch Márta.  BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga.  Budapest, 2010.
24.Dr. Benedek István: Minőségirányítás, minőségfejlesztés. Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Budapest, 2011.
25.Dr. Benedek István: Szervezettan. (Digitális tananyag) Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Budapest, 2012

26.Dr. Benedek István: A köznevelési intézmény hatékonysága. (Digitális tananyag) Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Budapest, 2012

27.Dr. Benedek István:Alkalmazott vezetéselmélet “B” rész A köznevelési intézmény hatékonysága. (Digitális tananyag) Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga. Budapest, 2014

28.Dr. Benedek István: Az együttműködés fejlesztése, kooperáció. Közoktatási Mestervezető szakirányú továbbképzési szak. BME Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest, BME, 2016.

29.Dr. Benedek István: Az együttműködés fejlesztése, kooperáció.  Gyakorló munkafüzet. Közoktatási Mestervezető szakirányú továbbképzési szak. BME Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest, BME, 2016.